(1)
อ่อนสุวรรณจ.; Chonmahatrakul, N.; ดวงมาลย์จ.; อติชาติธานินทร์ณ.; ไตรรัตน์วรกุลพ.; ชลไชยะว. แง่คิดและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของทารกและเด็กเล็กจากข้อมูลการศึกษาวิจัย. JLA 2020, 20, 184-201.