(1)
เชวงกิจวณิชส. ปัญหาการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย -ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค-. JLA 2020, 20, 40-67.