(1)
เวสสะโกศลพ. การศึกษาสำรวจคุณสมบัติของนักแปล. JLA 1, 3, 79-94.