(1)
เชวงกิจวณิชส. การปรับปรุงระบบ "ส่วน" ในพจนานุกรมคันจิ. JLA 1, 3, 36-53.