(1)
เอื้อมนารมย์ส. การวิเคราะห์หน่วยเสียง /ŋ/ ในภาษาฝรั่งเศส ของนักศึกษาไทย. JLA 1, 4, 121-133.