(1)
จานเขื่องก. นโยบายการเคหะแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ (ค.ศ. 1960-2000). JLA 1, 4, 99-120.