(1)
โชติเธียระวงศ์จ. พระกฤษณะกับนิกายภาควตะ. JLA 1, 4, 68-84.