(1)
เชวงกิจวณิชส. การเชื่อมประโยคในเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวไทย. JLA 1, 4, 48-67.