(1)
เจริญจิตรกรรมป. อุบัติการณ์. JLA 1, 6, 338-340.