(1)
วรานุสันติกุลส. จิตวิทยาพฤติกรรมนิยม จิตวิทยานิมาน และอุเบกขาธรรมในชีวิตกับการทำงาน. JLA 1, 6, 301-325.