(1)
ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ด. การศึกษาพระธรรมวินัยในพุทธศาสนา: วิวัฒน์หรือวิบัติ. JLA 1, 6, 249-271.