(1)
แก้วกฤษฎางค์พ. หน้าที่สื่อสัมพันธ์ของประโยคคำถาม: การเกริ่นนำชักจูงคู่สนทนาเพื่อรักษาปฏิสัมพันธ์. JLA 1, 6, 229-248.