(1)
วิริเยนะวัตร์ป. ภาพผู้หญิงญี่ปุ่นที่สะท้อนในงานเขียนสมัยเมจิ. JLA 1, 6, 196-228.