(1)
พลายเล็กส. นิราศจักรวาล: นิราศยุค 2548. JLA 1, 6, 173-195.