(1)
คำวชิรพิทักษ์ป. ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดชัยภูมิ. JLA 1, 6, 155-172.