(1)
ทวยเจริญพ. ศักยภาพในการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยกับตัวแปรบั่นทอนทางสังคม. JLA 1, 6, 67-98.