(1)
โกมลมาลย์พ. "การพนันม้าแข่ง" การดำรงอยู่ของการพนันนอกกฎหมายในสังคมไทย. JLA 1, 9, 69-118.