(1)
จตุพรอ. บทวิจารณ์หนังสือ Giroux, H.A. (2013). On Critical Pedagogy. New York and London: Bloomsbury Academic. JLA 2019, 19, 196-210.