(1)
กลิ่นจันทร์แดง ฐ. รสวรรณคดีในบทกวีเดือนตุลา. JLA 2013, 11, 36-56.