(1)
ธนจิราวัฒน์ส.; บุรุษพัฒน์ส. ภูมิศาสตร์วรรณยุกต์ภาษาไทยวนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Tonal Geography of Tai Yuan In Southeast Asia). JLA 2019, 19, 79-106.