(1)
พงษ์นิลม. ชุมชนนิยมใน ‘เมืองน่าอยู่’: อัตลักษณ์พะเยาในบทเพลง. JLA 2019, 19, 48-78.