[1]
เลาหบูรณะกิจ คะตะกิริ ก. 2021. การวิเคราะห์เชิงเปรียบต่างระหว่าง“กริยารูป teiku” ในภาษาญี่ปุ่น และ “กริยา + ไป” ในภาษาไทย: ข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาการสอนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เรียนชาวไทย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 21, 1 (มิ.ย. 2021), 24–58.