[1]
เดชอมรชัยส. 2020. บทบรรณาธิการ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 20, 1 (มิ.ย. 2020).