[1]
วารสารก. 2020. สารบัญ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 20, 1 (มิ.ย. 2020).