[1]
สมควร น., ชำนาญมาก ร. และ ณรงค์ชัย ว. 2021. เศรษฐศาสตร์การเมือง กับการเปลี่ยนแปลงค่านิยมอุดมการณ์สู่การกลายเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการ . วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 21, 2 (ธ.ค. 2021), 216–247.