[1]
แผลงศร ร. 2021. กระบวนจินตภาพในความเรียงของนิ้วกลม. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 21, 1 (มิ.ย. 2021), 144–172.