[1]
นุ่มทอง ก. และ แก้วสุวรรณ์ จ. 2021. การสร้างโมเดล 4PBL สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาการแปลภาษาจีนเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาจีนในระดับอุดมศึกษา. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 21, 1 (มิ.ย. 2021), 269–297.