[1]
อ่อนสุวรรณจ., Chonmahatrakul, N., ดวงมาลย์จ., อติชาติธานินทร์ณ., ไตรรัตน์วรกุลพ. และ ชลไชยะว. 2020. แง่คิดและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของทารกและเด็กเล็กจากข้อมูลการศึกษาวิจัย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 20, 1 (มิ.ย. 2020), 184-201. DOI:https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.9.