[1]
Jangcharoenjittkul, K. 2020. ความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้คุณภาพเสื้อผ้าจากรูปแบบการนำเสนอเสื้อผ้าออนไลน์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 20, 1 (มิ.ย. 2020), 126-140. DOI:https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.6.