[1]
เชวงกิจวณิชส. 2020. ปัญหาการแปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย -ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างประโยค-. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 20, 1 (มิ.ย. 2020), 40-67. DOI:https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.3.