[1]
ดิษโสธ. 1. การปรับเปลี่ยนด้านเนื้อหาและศิลปะการใช้ภาษาในวรรณกรรมร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช: ความสอดคล้องกับยุคสมัยและการเปลี่ยนแปลงของสังคม. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 4, 2 (1), 1-40.