[1]
พัดทองส. 1. อาศิรวาท. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 4, 2 (1), (3).