[1]
เวสสะโกศลพ. 1. การศึกษาสำรวจคุณสมบัติของนักแปล. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 3, 1 (1), 79-94.