[1]
เชวงกิจวณิชส. 1. การปรับปรุงระบบ "ส่วน" ในพจนานุกรมคันจิ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 3, 1 (1), 36-53.