[1]
ชื่นสุวิมลบ. 1. บทบรรณาธิการ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 3, 1 (1), (1).