[1]
เอื้อมนารมย์ส. 1. การวิเคราะห์หน่วยเสียง /ŋ/ ในภาษาฝรั่งเศส ของนักศึกษาไทย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 4, 1 (1), 121-133.