[1]
จานเขื่องก. 1. นโยบายการเคหะแห่งชาติกับการพัฒนาประเทศสิงคโปร์ (ค.ศ. 1960-2000). วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 4, 1 (1), 99-120.