[1]
โชติเธียระวงศ์จ. 1. พระกฤษณะกับนิกายภาควตะ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 4, 1 (1), 68-84.