[1]
เชวงกิจวณิชส. 1. การเชื่อมประโยคในเรียงความภาษาญี่ปุ่นของผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวไทย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 4, 1 (1), 48-67.