[1]
งามจิตรเจริญว. 1. บทวิพากษ์ปรัชญาภควัทคีตา. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 4, 1 (1), 32-47.