[1]
ชื่นสุวิมลบ. 1. บทบรรณาธิการ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 4, 1 (1), (1).