[1]
สืบด้วงม. 1. กรรมนิยามกับปัญหาจริยศาสตร์สมัยใหม่. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 5, 1 (1), 36-62.