[1]
วูวงศ์ว. 1. การปฏิรูปการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นยุค 2000. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 5, 2 (1), 135-155.