[1]
เจริญจิตรกรรมป. 1. อุบัติการณ์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 6, 1 (1), 338-340.