[1]
ยอดแก้วณ. 1. อัตตาและท่าทีต่ออัตตาในพุทธศาสนาเถรวาท. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 6, 1 (1), 272-300.