[1]
ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ด. 1. การศึกษาพระธรรมวินัยในพุทธศาสนา: วิวัฒน์หรือวิบัติ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 6, 1 (1), 249-271.