[1]
แก้วกฤษฎางค์พ. 1. หน้าที่สื่อสัมพันธ์ของประโยคคำถาม: การเกริ่นนำชักจูงคู่สนทนาเพื่อรักษาปฏิสัมพันธ์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 6, 1 (1), 229-248.