[1]
วิริเยนะวัตร์ป. 1. ภาพผู้หญิงญี่ปุ่นที่สะท้อนในงานเขียนสมัยเมจิ. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 6, 1 (1), 196-228.