[1]
พลายเล็กส. 1. นิราศจักรวาล: นิราศยุค 2548. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 6, 1 (1), 173-195.