[1]
อยู่ประยงค์ธ. 1. การใช้ภาษาไทยและวิธีเรียนภาษาไทยของนักศึกษานานาชาติโครงการไทยศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 6, 1 (1), 137-154.